หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นในภาพรวม และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นในแต่ละยุทธศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565 นั้น
เพื่อปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลศรีดงเย็นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นอย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5305-0060 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.sridongyen.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายธรรมเกียรติ์  เสนยอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 16.47 น. โดย Admin Sridongyen

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ : 053-050-060 โทรสาร : 053-050-061 เบอร์โทรศัพท์งานป้องกัน : 053-050-166
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 8,482,942 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10