หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
กาดเมืองผี
ฮิโนกิแลนด์ บ้านญี่ปุ่นเชียงใหม่
วัดถ้ำตับเตา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ผลิตภัณฑ์คุณภาพในตำบลศรีดงเย็น
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดงเย็น
www.sridongyen.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุขทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร  
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
 
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
โทรศัพท์ : 053-050-060
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
   
   
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับอบต.ศรีดงเย็น
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 250 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินเหลือจ่าย งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปร [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 282 
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมหูช้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 บ้า [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 288 
   
   
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 253 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบุคลากร อบต.ศรีดงเย็น [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 254 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ศรีดงเย็น ด้ว [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 247 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 224 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างปรับปรุงถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมสร้างถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมสร้างถนนเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 15 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
วีดิทัศน์
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-828-3654
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-828-3654
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2043  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2010 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 14 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.4/ว2018  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ กสธ. มท 0819.2/ว2017  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2021  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว8023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 สน.บถ.  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) กต. มท 0818.3/ว2019  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2020 [เอกสารแนบ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2014  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม [วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก] ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1995  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2006  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2001 [บัญชีสรุป-อปท.] [บัญชีรายชื่อ รายใหม่]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
   
 
   
 
ชม0023./29108 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/29104 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/29105 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023./29106 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/28987 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องการรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28869 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจำกัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 4/2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28971 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว27980 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่วาง สันทราย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28959 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/28930 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28929 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/28931 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28891 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28882 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28884 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.สันทราย สารภี) เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28877 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำรับการโอนย้าย ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/28880  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันทราย สารภี) เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำรับการโอนย้าย ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/1005 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้ความรู้และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ริม แม่ออน แม่อาย สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง ดอยหล่อ หางดง ทม.แม่เหียะ เรื่อง แจ้งอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบข้อมูลในระบบCATAS System  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ฯ  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

หมู่บ้านหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา  

น้ำตกต้นเสี้ยว/น้ำโจ้  
   
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE MANAGEMENT
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 102  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.พ. 2563)    อ่าน 408  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อบต.ศรีดงเย็น
  ดีมาก
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
   
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ : 053-050-060 โทรสาร : 053-050-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 3,588,053 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10